معرفی همکاران

نام: ایمان
نام خانوادگی: سعدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
سمت: رئیس اداره تربیت بدنی
شماره تلفن تماس: ۵۱۵۱۲۴۰-۱۳۳

نام: زهرا                        
نام خانوادگی: حایری
تحصیلات: کارشناس تربیت بدنی
شماره تلفن تماس: ۵۱۵۱۲۴۰-۱۴۳