معرفی همکاران

نام: ایمان
نام خانوادگی: سعدی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
سمت: مدیر تربیت بدنی
شماره تلفن تماس: ۵۲۲۹۹۶۰۳-۱۳۳

نام: زهرا                        
نام خانوادگی: حایری
تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تلفن تماس: ۵۲۲۹۹۶۰۳-۱۱۶