فرم ها

فرم عضویت درانجمن ورزشی

نام:   

نام خانوادگی:   

تاریخ تولد:   

شماره همراه:   

شماره دانشجویی:   

رشته های ورزشی موردعلاقه ی خودرابنویسید؟   

تمایل شرکت درکدام کانون ورزشی رادارید؟   

اگرفعالیت حرفه ای دررشته ی ورزشی خاصی انجام می دهید بنویسید؟