معرفی اساتید

لیست ساعات حضور اساتید تربیت بدنی دانشگاه تربت حیدریه سال تحصیلی ۹۵-۹۶

۱۶-۱۴

۱۳-۱۱

۱۱-۹

۹-۷

 

………………….

…………………..

تربیت بدنی (۱)

 

آقای پور قائمی

تربیت بدنی (۱)

 

آقای پور قائمی

شنبه

 

(آقایان )

تربیت بدنی (۱)

 

خانم ضمیری

تربیت بدنی (۱)

 

خانم فلاح

تربیت بدنی (۲)

 

خانم یزداندوست

تربیت بدنی (۲)

 

خانم یزداندوست

یک شنبه

 

(بانوان )

تربیت بدنی (۱)

 

آقای هاشم زاده

تربیت بدنی (۱)

 

آٌقای هاشم زاده

تربیت بدنی (۲)

 

آقای اقبالی

تربیت بدنی (۲)

 

آقای اقبالی

دوشنبه

 

(آقایان  )

تربیت بدنی (۲)

 

خانم ضمیری

تربیت بدنی (۲)

 

خانم جهانشیری

تربیت بدنی (۱)

 

خانم مقربی

 

تربیت بدنی (۱)

 

خانم مقربی

سه شنبه

 

(بانوان )

 

 

 

 

اداره تربیت بدنی دانشگاه تربت حیدریه